Vineyard Friedrichshafen e.V.  |  Sparkasse Bodensee BLZ 69050001 Kto. 23470180